รางวัลชนะเลิศเรือไม้ประเภท ก. (55ฝีพาย)
รางวัลชนะเลิศเรือไม้ประเภท ข. ( ฝีพาย)
รางวัล3
รางวัล4
รางวัลให้การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ ๒๕๕๔
โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 8
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๐
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานการบริหารจัดการ