เตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ เทศบาลตำบลสตึก

จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี

และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : 0-4468-1019 ต่อ 10

 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ