สารจากนายกเทศมนตรี 

เรียนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสตึกที่เคารพรักทุกท่าน

                   ดิฉันนางวิมลนันท์  ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก และคณะผู้บริหาร รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสตึก    ที่ให้โอกาสดิฉันและคณะเข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลสตึก และดิฉันขอให้ความมั่นใจว่า  จะบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส   สุดกำลังความสามารถที่มีอยู่   เพื่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  และให้เทศบาลตำบลสตึกได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไป  โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สร้างเสถียรภาพให้กับองค์กร  ยึดหลักความซื่อสัตย์   มีคุณธรรมและจริยธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

                   เทศบาลตำบลสตึก   มีวิสัยทัศน์การบริหารงาน  โดยการนำยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบาย  แผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมชุมชนทุกชุมชน  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้นำชุมชน  และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมแรง  ร่วมใจ  ร่วมคิด  ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ  เพื่อที่จะพัฒนาให้ก้าวไกลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภายภาคหน้าต่อไป

                   ท้ายนี้ดิฉัน  ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านให้ความเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสตึกทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  มีสุขภาพที่แข็งแรง   ประสบผลสำเร็จทุกประการ

 

วิมลนันท์  ทิมาตฤกะ

(นางวิมลนันท์  ทิมาตฤกะ)

นายกเทศมนตรีตำบลสตึก