E2/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 พ.ย. 2559)
E1/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 พ.ย. 2559)
9/2558 ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการจ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งใหม่เสาโคมไฟถนน แบบกิ่งเดี่ยวชนิด HPS ขนาด 250 วัตต์ (ถนนสตึกสำราญ ช่วงหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ) หมู่ที่ 13 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (10 ก.ย. 2558)
9/2558 ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการจ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งใหม่เสาโคมไฟถนน แบบกิ่งเดี่ยวชนิด HPS ขนาด 250 วัตต์ (ถนนสตึกสำราญ ช่วงหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ) หมู่ที่ 13 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (10 ก.ย. 2558)
8/2558 ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองบัวจัดสรร (ช่วงที่จากแยกถนนบูรพาถึงแยกถนนนิคมประจิม) หมู่ที่ 12 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (10 ก.ย. 2558)
8/2558 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุจิตต์ธัมมาราม ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2) (2 ก.ย. 2558)
7/2558 ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในผิวจราจร ซอยโรงถั่ว หมู่ที่ 5,11 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (1 ก.ย. 2558)
6/2558 ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ในผิวจราจร ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 5,11 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (1 ก.ย. 2558)
- แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (21 ก.ค. 2558)
5/2558 ประกาศโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก (ชุดสนามเด็กเล่น) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลสตึก ประจำปีงบประมาณ 2558 (15 ก.ค. 2558)
- แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 (9 ก.ค. 2558)
4/2558 ประกาศสอบราคาและราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งลูกข่ายรับสัยญาณกระจายเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558 (7 ก.ค. 2558)
3/2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสตึก หมู่ที่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมราคากลาง (15 มิ.ย. 2558)
2/2558 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุจิตต์ธัมมาราม ประจำปีงบประมาณ 2558 (7 เม.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลสตึก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตถนนสตึกสำราญ (ช่วงหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ) (10 มี.ค. 2558)
- ประกาศ เทศบาลตำบลสตึก เรื่อง โครงการปรับปรุงสถานที่และครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน (14 ต.ค. 2557)
- ประกาศ เทศบาลตำบลสตึก เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ เทศบาลตำบลสตึก (14 ต.ค. 2557)
- ประกาศ เทศบาลตำบลสตึก เรื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสตึก (สถ.ศพด.3) (14 ต.ค. 2557)
- ประกาศเทศบาลตำบลสตึก เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำกลังกายและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง (28 ก.ค. 2557)
- ประกาศเทศบาลตำบลสตึก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัสติกคอนกรีตลานจำหน่ายสินค้า ตลาดไนบาซาส์ หมู่ที่ ๑ (28 ก.ค. 2557)
- ประกาศเทศบาลตำบลสตึก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งลูกข่ายสัญญาณกระจายเสียง (28 ก.ค. 2557)
- ประกาศเทศบาลตำบลสตึก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (28 ก.ค. 2557)
- ประกาศเทศบาลตำบลสตึก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน คศล.เพื่อจำหน่ายสินค้า ชุมชนวังกรูด หมู่ที่ ๑๓ (28 ก.ค. 2557)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถมดินปรับพื้นที่ ซอยท่าทางเกวียน(ช่วงทางถนนอีสานถึงตลิ่งแม่น้ำมูล)หมู่ที่ ๒ (8 ก.ค. 2557)
- ประกาศเทศบาลตำบลสตึก เรื่อง แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัดสุจิตต์ธัมมาราม เลขที่ ๖/๒๕๕๗ (12 มิ.ย. 2557)
- ประกาศเทศบาลตำบลสตึก เรื่อง แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัดสุจิตต์ธัมมาราม (12 มิ.ย. 2557)
- เทศบาลตำบลสตึก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายพร้อมราคากลาง (3 มิ.ย. 2557)
- เทศบาลตำบลสตึก ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยวัดสุจิตต์ธัมมาราม (3 มิ.ย. 2557)
- เทศบาลตำบลสตึก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอีสานฯ (20 พ.ค. 2557)
4/2557 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 และปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ประจำปีการศึกษา 2557 (24 เม.ย. 2557)
3/2557 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2556 และปิดภาคเรียน ประจำปีกาาศึกษา 2556 (28 ม.ค. 2557)
2/2557 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนนิคมสมบูรณ์ ม.17 ต.นิคม ประกาศสอบเลขที่ 2/2557 (20 ม.ค. 2557)
14/01/2557 ยกเลิกโครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 17 (14 ม.ค. 2557)
1/2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา,ราคากลาง,เอกสารสอบราคาและเอกสารแนบท้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2556 (8 ม.ค. 2557)
16/2557 โครงการปรับปรุงพระเจ้าใหญ่ บ้านวังกรูด หมู่ที่ 13 ตำบลสตึก (ประกาศเลขที่ 16/2557) (16 ธ.ค. 2556)
15/2557 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนประชาพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลนิคม (ประกาศเลขที่ 15/2557) (16 ธ.ค. 2556)
14/2557 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนวังกรูด หมู่ที่ 13 ตำบลสตึก (ประกาศเลขที่ 14/2557) (16 ธ.ค. 2556)
13/2557 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบูรณะ หมู่ที่ 16 ตำบลนิคม(ประกาศเลขที่ 13/2557) (16 ธ.ค. 2556)
12/2557 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสตึกบูรพา หมู่ที่ 10 ตำบลสตึก (ประกาศเลขที่ 12/2557) (16 ธ.ค. 2556)
11/2557 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชนประมง หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก (ประกาศเลขที่ 11/2557) (16 ธ.ค. 2556)